Heden, de vijfentwintigste mei negentienhonderdzevenentachtig, verscheen voor mij mr. Pieter Johan Nicolaas van Os, notaris te Amsterdam, de heer Otto Joseph Antoon Sanders, leraar lichamelijke oefening, wonende 1067 SL Amsterdam Willinklaan 1.

De comparant verklaarde:
In de op twintig mei negentienhonderdzevenentachtig te Amsterdam gehouden buitengewone ledenvergadering van de Gymnastiek en Turnvereniging "Turning Spirit" gevestigd te Amsterdam, in welke vergadering rechtsgeldig besluiten konden worden genomen, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.

Hij, comparant, werd in gemelde vergadering gemachtigd om alle handelingen te verrichten of te doen verrichten welke voor het tot stand komen van deze statutenwijziging nuttig of nodig geacht mochten worden.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant een artikel 4 een nieuw lid toe te voegen en wijziging aan te brengen in artikel 9 lid 5 waardoor de statuten van de vereniging thans luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam: Gymnastiek en Turnvereniging "Turning Spirit". Zij heeft haar zetel in de gemeente: Amsterdam.

Artikel 2. Doel

De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen.

1.     Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden;
 2. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;
 3. het houden van onderlinge wedstrijden;
 4. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek casu quo het organiseren van trainingen;
 5.  aansluiting bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond;
 6. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 Artikel 3. Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden, ereleden en begunstigde leden. Waar in deze Statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5. bepaalde.
 3. Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5. bepaalde.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse, contributie als door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 6. Leden van die vereniging zijn verplicht het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, gevestigd te Beekbergen, te aanvaarden.

Artikel 5.

Als gewoon lid en als junior lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 1. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 2. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste september in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan warden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste mei niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld moeten worden.
 4. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat, het betrokken lid, ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, wordt opgezegd, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.
 8. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 8. Geldmiddelen.

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone, de junior- en de begunstigende leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijging in gevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallig baten.
 2. leder gewoon lid en junior lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Nieuwe gewone en junior leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd;
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk is geschied met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar, met dien verstande dat jaarlijks twee bestuursleden aftreden volgens een door bet bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 11. Algemene Vergaderingen

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden ais de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen de algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13.

 1. Gewone leden, ereleden en begunstigende leden hebben toegang tot de algemene vergadering; gewone leden en ereleden hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging de notulen gehouden.

Artikel 15. Statutenwijziging.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit door een algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping van de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten laatste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Bij gebrek van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16.

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar woonplaats(zetel) heeft.

Artikel 18.

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperkingen.

 Artikel 19. Ontbinding en vereffening

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het geldige aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 20. Huishoudelijk Reglement

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
 4. Statuten en Huishoudelijk Reglement zullen eveneens geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de statuten en reglementen en verordeningen van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond.

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De comparant heet met mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, ondertekend.

(Getekend:) O.J.A. Sanders, P. van Os.